بيانات دراجتماع بزرگ زائران ومجاوران حضرت علی بن موسی الرضا(ع)

بيانات دراجتماع بزرگ زائران ومجاوران حضرت علی بن موسی الرضا(ع)

يكى از مصداقهاى عدالت، مبارزه ى با فساد مالى و اقتصادى است كه بايستى جدى گرفته شود. من سالها پيش هم اين را گفته ام، بارها هم تأكيد كرده ام، تلاشهاى خوبى هم انجام گرفته است و دارد انجام ميگيرد؛ اما مبارزه ى با فساد، كار دشوارى است؛ كارى است كه انسان، مخالف پيدا ميكند. […]

ادامه مطلب »