بيانات در مراسم مشترك دانش آموختگى دانشجويان دانشگاه امام حسين (ع)

بيانات در مراسم مشترك دانش آموختگى دانشجويان دانشگاه امام حسين (ع)

جنگ تحميلى را دشمن براى خاموش كردن انقلاب به راه انداخت، اما همين جنگ تحميلى باعث شعله ورتر شدن نيروى انقلاب و روحيه ى انقلاب شد. اين جوانهاى عزيز در ميدانهاى جنگ، عظمت خودشان را بازيافتند؛ چشمه هاى درونى استعداد، در دلهاى پاك و منور آنها جوشيد؛ از آنها در سنين جوانى، سردارانى بزرگ، مجاهدانى […]

ادامه مطلب »