دیدار جمعی از خانواده‌های شهدای مرزبانی و مدافع حرم

هارت وهورتهای این کسی که تازه آمده درآمریکا جدیدنیست؛ قریب۴۰سال است هیچ غلطی نتوانستندبکنند. بعدازاین هم همینجور خواهدبود. میگویند میخواهیم نظام را تغییر بدهیم؛ کِی بوده که شما نخواستید؟ اینها ملت ایران را نشناختند؛ این را همه بدانند، دشمنان، دوستان بااخلاص و دوستانی که گاهی دلشان میلرزد: جمهوری اسلامی مستحکم ایستاده است، آنها نمیتوانندبه ما سیلی بزنند، ما به آنها سیلی خواهیم زد.

– ارزش شهدای ما بایدمعلوم شود؛ اگرشهدای مدافع حرم نبودند ماباید باعناصر خبیث دشمن در شهرهای خودمان میجنگیدیم؛ جلویشان گرفته شد؛ حالاهم دارند جارومیشوند. بخش مهمی از امنیت امروز مربوط به مدافعان حرم و بخش دیگرمربوط به مرزداران است. شهدای مرزی مظلومند؛ مردم بدانندکه اینها چقدرخدمت میکنند.خدمت که فقط آب و نان نیست؛ بالاترازآن، امنیت است.