دانلود

-اول دانشگاه بعد ازدواج
-مخالفت بیجا
-دختری را دوست دارم اما
-با مخالفت غیر منطقی پدرم چه کنم
-مخالفت والدین
-مخالفت به دليل قوميت
-عیب ظاهری
-سؤالات جلسه خواستگاری
-نحوه اجرا و سؤالات جلسه خواستگاری
-جلسه خواستگاري
-رابطه قبلی ام
-سوالات جنسی

قابلیت نرم افزار : نغییر فونت – اشتراکگذاری- جستجو و……همراه با صوت ….

کانل ما:

https://telegram.me/manavim