بین الصلاتین ۱۲ جلسه سخنرانی همراه با حکایت های زیبا

دانلود

-آفت
-خشم کلید
-همت بلند
-بصیرت ترین مردم
-حیا
-شب های سرد و گرم
-مادر
-همنشین
-ریا
-عاقبت بخیری
-جنگ و شهادت
-سه کس در شب معراج

نرم افزار در کانل ما:

https://telegram.me/manavim/587