دانلود

 

به طور كلي اسلام يك مكتب انسان ساز است و با هدف تربيت انسان در يك بستر كاملا معتدل و مناسب با موضوعات زندگي برخورد مي كند .بايد توجه نمود طرح مسئله غم و شادي در آموزه هاي ديني به دور از استراتژي كلي آن نسبت به انسان نيست.
شادي و غم، مانند بسياري موضوعات ديگر مي تواند داراي دوگونه كاركرد مثبت و منفي باشد. اسلام كوشيده است تا رابطه انسان با اين موضوعات را به گونه اي تنظيم نمايد كه سلامتي و نشاط مادي و معنوي انسان به درستي تامين گردد.
از ديدگاه اسلام كه يك دين فطري و همگام با ساختار وجودي انسان است، اين دو هيجان، يك نياز براي انسان تلقي مي شود، منتهي رهنمود مي دهد كه اين نياز بايد به گونه اي تامين شود كه جنبه هاي افراطي آن آسيب رسان نباشد.
معيار كلي اسلام براي ارزيابي، داوري و مرزبندي ميان جنبه هاي مثبت و منفي موضوعاتي از اين دست، مانند لذت، بازي، سرگرمي، كاركرد مثبت آنها در جهت زندگي سالم، ايماني و هدفمند است.

کانل ما:

https://telegram.me/manavim/627