دانلود

اسلام با هر عاملي كه به نحوي زمينه انحراف، بيماري، غفلت، خود فراموشي و خدا فراموشي را فراهم مي كند، مخالف است و همواره اموري را ترويج و تشويق مي كند كه ياد خدا و توجه به توحيد و ذات هستي را در انسان نهادينه مي كند.
سر اين روش در آن است كه ياد خدا و ارتباط با جهت حقي هستي در ساخته و شكوفا شدن انسان نقش اساسي دارد و عوامل غفلت زا و افراطي در حقيقت ناقض غرض اصلي دين و مانع تحقق هدف زندگي انسان هستند.
جهان طبيعت و زندگي انسان آميخته با غم و شادي است و آدمي از جهتي در کشاکش اين دو هيجان شکوفا مي شود. اسلام اين نياز اساسي انسان را به خوبي درک مي کند و به منظور برخورد متعادل با آن توصيه هاي فراوان دارد.

کانل ما:

https://telegram.me/manavim/628