دانلود

حيا به معناي شرم داشتن از ارتكاب محرمات و مذمومات است كه از نظر شرعي و عقلي و عرفي براي زن و مرد پسنديده است و با خجالت نيز فرق دارد زيرا خجالت اعم از آن است و گاه به امور غير مذموم بلكه به واجبات نيز تعلق مي گيرد و در اين صورت به شرك خفي مبدل مي شود; مانند شرم از انجام غسل جنابت و يا شرم زن در برابر شوهر. در برخي از نصوص چنين خجالتي را »حياي احمقانه « خوانده اند; چنان كه پيامبر اكرم (ص ) فرمودند: «الحيائ حيائان : حيائ عقل و حيائ حمق , فحيائ العقل هو العلم و حيائ الحمق هوالجهل»؛(اصول كافي , باب حيائ). اما آن حيايي كه خانم ها بيشتر به آن سفارش شده اند منظور شرم داشتن از برخورد و معاشرت با مرد نامحرم است و اين مسائله به جهت جذابيت و شرايط جسمي و روحي خانم ها است تا هم مورد سوئ استفاده ديگران و استفاده ابزاري قرار نگيرند و هم ايمان و روحيه شخصي خويش را بهتر حفظ نمايند و واضح است كه اين مسائله گرچه براي مردان نيز ممدوح است ولي در اين مسائله مردان به اهميت خانم ها نيستند.
براي آگاهي بيشتر ر.ك : علم اخلاق اسلامي , ج ۱ – ۳ (ترجمه جامع السعادات ), مولي مهدي نراقي , ترجمه : دكتر سيد جلال الدين مجتبوي .

 

کانل ما:

https://telegram.me/manavim/629